rss

A reinceput sezonul ridicarii de rable in Sectorul 6 din Bucuresti! ADP6, tractor, remorca REMAT

Primaria din Sectorul 6 din Bucuresti a reinceput ridicarea rabelelor din sector.

A reinceput sezonul ridicarii de rable in Sectorul 6 din Bucuresti! ADP6, tractor, remorca REMAT

Si de aceasta data vorbim de o campanie de curatare completa a principalelor cartiere din Bucuresti pentru a scapa de rablele care ocupa locuri de parcare ilegale.Masinile sunt ridicate conform legislatiei in vigoare dupa care acesta sunt casate la REMAT pentru recuperarea unei parti din suma cheltuita de catre ADP si Primarie.


Aceasta este singura modalitate prin care Primaria poate creste reale numarul de locuri de parcare din Bucuresti.


 Textul actului publicat în M.Of. nr. 482/5 iul. 2002

 Parlamentul României adoptă prezenta lege.


CAPITOLUL I 
Dispoziţii generale


Art. 1. - Prezenta lege stabileşte regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale.


Art. 2. - În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni se definesc astfel:


a) vehicul fără stăpân - vehiculul de orice categorie, fără plăcuţă de înmatriculare sau alte marcaje oficiale, staţionat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, al cărui proprietar sau deţinător legal este necunoscut;


b) vehicul abandonat - vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale de cel puţin un an, al cărui proprietar sau deţinător legal este cunoscut, însă există indicii temeinice, determinate de starea improprie circulaţiei acestuia pe drumurile publice, din care rezultă intenţia neechivocă a proprietarului sau a deţinătorului legal de a renunţa la exercitarea drepturilor sale asupra vehiculului.

Art. 3. - Pentru vehiculele în privinţa cărora există indicii temeinice că ar fi fără stăpân sau că ar fi abandonate, aflate pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, agenţii constatatori din aparatul propriu al consiliului local, împuterniciţi de primar, precum şi agenţii aparţinând organelor de poliţie vor întocmi procese-verbale de constatare.


Art. 4. - (1) În termen de 30 de zile de la întocmirea procesului-verbal de constatare organele de poliţie efectuează cercetări pentru identificarea proprietarului sau, după caz, a deţinătorului legal al vehiculului.


(2) Pe baza rezultatului cercetărilor efectuate de agentul constatator primarul emite, la propunerea agentului constatator care a încheiat procesul-verbal de constatare, potrivit art. 3, o dispoziţie prin care declară vehiculul ca fiind fără stăpân sau abandonat.


Art. 5. - (1) Vehiculele fără stăpân sau abandonate, precum şi bunurile aflate în interiorul acestora sunt inventariate, expertizate, ridicate, transportate şi depozitate, prin grija agentului constatator, într-un loc special amenajat de către autorităţile administraţiei publice locale.


(2) Cheltuielile ocazionate de efectuarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1) se suportă de proprietarul sau deţinătorul legal al vehiculului sau, în lipsa acestuia, din sumele obţinute în urma valorificării vehiculului şi a bunurilor găsite în interiorul acestuia.


 


CAPITOLUL II 
Vehiculele fără stăpân


Art. 6. - (1) În vederea identificării proprietarului sau a deţinătorului legal al vehiculului fără stăpân, primarul aduce la cunoştinţă publică caracteristicile tehnice ale vehiculului şi locul de unde acesta a fost ridicat, prin anunţ publicat într-un cotidian local, în termen de 5 zile de la întocmirea procesului-verbal de constatare.


(2) Lista cuprinzând vehiculele fără stăpân se afişează şi la primărie, într-un loc special amenajat.


Art. 7. - (1) Restituirea vehiculului către proprietarul sau deţinătorul legal se face pe bază de proces-verbal de predare-primire, în termen de 10 zile de la data la care persoana care reclamă vehiculul face dovada:


a) calităţii de proprietar sau deţinător legal al acestuia;
b) achitării tuturor taxelor şi impozitelor prevăzute de lege;
c) achitării sumelor corespunzătoare cheltuielilor efectuate pentru inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi paza vehiculului;
d) plăţii la zi a tarifului de parcare, în cazul vehiculelor ridicate din parcări.


(2) O dată cu predarea vehiculului către proprietarul sau deţinătorul legal se predau şi bunurile aflate în interiorul acestuia.


Art. 8. - Dacă în termen de 30 de zile de la data anunţului proprietarul sau deţinătorul legal nu se prezintă în vederea ridicării vehiculului, acesta trece de drept în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale din raza căreia a fost ridicat, liber de orice sarcini, prin dispoziţie a primarului, şi urmează să fie valorificat prin vânzare, în condiţiile legii, sau predat unei unităţi de colectare şi valorificare a deşeurilor, în funcţie de starea vehiculului.


CAPITOLUL III 
Vehiculele abandonate


Art. 9. - În cazul vehiculului abandonat primarul, la propunerea agenţilor constatatori prevăzuţi la art. 3, îl somează pe proprietarul sau deţinătorul legal al acestuia, prin scrisoare recomandată cu aviz de primire, ca în termen de 5 zile de la primire să ridice vehiculul aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţii administrativ-teritoriale.


Art. 10. - (1) Dacă proprietarul sau deţinătorul legal al vehiculului abandonat nu răspunde somaţiei primite, devin aplicabile prevederile art. 4 alin. (2) şi ale art. 5. După expirarea unui termen de 10 zile de la data somaţiei adresate proprietarului sau deţinătorului legal, vehiculul trece de drept în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale pe a cărei reză teritorială se află şi va fi predat unei unităţi de colectare şi valorificare a deşeurilor.


(2) Trecerea vehiculului în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale se constată prin dispoziţie a primarului. Dispoziţia se comunică de îndată proprietarului sau deţinătorului legal al vehiculului. Dispoziţia primarului poate fi atacată, în termen de 5 zile de la comunicare, la instanţa de contencios administrativ, în condiţiile legii.


Art. 11. - (1) În situaţia în care, până la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti, proprietarul sau deţinătorul legal al vehiculului abandonat achită suma de20.000.000 lei cu titlu de amendă, dispoziţia primarului rămâne fără obiect, iar vehiculul va fi restituit acestuia. Amenda se face venit la bugetul local.


(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care amenda a fost plătită până la predarea vehiculului către unitatea de colectare şi valorificare a deşeurilor.


CAPITOLUL IV 
Sancţiuni


Art. 12. - (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei refuzul proprietarului sau al deţinătorului legal al vehiculului de a se conforma somaţiei prevăzute la art. 9.


(2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzii se fac de către împuterniciţi ai primarului sau de către ofiţerii şi subofiţerii de poliţie. Amenzile se fac venit la bugetul local.


Art. 13. - Contravenţiei prevăzute la art. 12 îi sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 180/2002, cu excepţia prevederilor art. 28.


CAPITOLUL V 
Dispoziţii finale


Art. 14. - Prevederile Ordonanţei Guvernului nr.128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată şi modificată prin Legea nr. 98/1999, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică în situaţiile reglementate de prezenta lege.


Art. 15. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Administraţiei Publice şi Ministerul de Interne vor elabora şi vor supune Guvernului spre aprobare norme metodologice de aplicare a prezentei legi.


Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.


p. PREŞEDINTELE SENATULUI, 
DORU IOAN TĂRĂCILĂ


Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.


PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
VALER DORNEANU


Bucureşti, 27 iunie 2002. 
Nr. 421.


Autor: AL
Sursa: Autolatest

Tags:
Legii nr. 421/2002, #AlaturiDeTine #Sector6, masini parcate ilegal sector 6, parcari rable sector 6, remat rable primarie sector 6, masini epave sector 6, adp6 fapte nu vorbe, ridicare tractor remorca rable